انجمن رفتگران ( پاکبانان ) طبیعت کردستان

فایل های تصویری
ایدە ای نو برای پیشوازی سال97
   ایدە ای نو برای پیشوازی سال97      
....................................................................
   رهاسازی کبوتر تحت درمان اقای حسن زاده عضو انجمن رفتگران طبیعت کردستان      
....................................................................
   احساسات یک سگ      
....................................................................
   پیشگیری از سرطان      
....................................................................