انجمن رفتگران ( پاکبانان ) طبیعت کردستان

خبر
پاکسازی وبذر پاشی مسیر گوێزە کوێر      
1396/09/10
برنامه پاکسازی و کاشت بذرامروز96/9/10درمسیر گویزه کویر سنندج توسط اعضای پاکبانان طبیعت استان کردستان 🌷🌷🌷🌷🌹🌹🌹
انجمن پاکبانان طبیعت استان کردستان
@kurdistanrt

برنامه پاکسازی و کاشت بذرامروز96/9/10درمسیر گویزه کویر سنندج توسط اعضای پاکبانان طبیعت استان کردستان 🌷🌷🌷🌷🌹🌹🌹
انجمن پاکبانان طبیعت استان کردستان