انجمن رفتگران ( پاکبانان ) طبیعت کردستان

خبر
اولین تورپرنده نگری در استان کردستان      
1396/09/03
انجمن باکبانان طبیعت کردستان با همکاری  اداره محیط زیست کردستان برگزارنمود.
انجمن پاکبانان طبیعت کردستان برای اولین باردرشهرسنندج اقدام به بررگزاری تور پرنده نگری شهری با مدیریت آقای شورش وهابی نمود.

 هدف ازاین تور آشنایی علاقه مندان به چندین گونه  از پرندگان مهاجر وبومی استان ازجمله حواصیل خاکستری اردک نوک پهن اردک نوک سبز بود .

درهمین راستا از علاقه مندان وسایر انجمن های محیط زیستی دعوت بعمل آورد وخوشبختانه مورد استقبال این عزیزان قرار گرفت .